Správný krok k digitalizácii HSE procesov

Digitálna brána je nový unikátny nástroj pre oblasť bezpečnosti práce s využitím moderných technológií. Je zásadným krokom k digitalizácii procesov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedná sa o online systém pre registráciu pracovníkov na určených miestach pomocou identifikačnej karty, prípadne ďalších doplnkových kontrolných faktorov, ako je napríklad odtlačok prsta.

Ako to všetko začalo ...

“V roku 2022 sme s kolegami z EFG navrhli, spustili skúšobnú prevádzku a otestovali tzv. DIGITÁLNU BRÁNU, čo je ďalší prevratný nástroj na zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a odhaľovania finančných strát. Digitálna brána (DB) je už implementovaná na piatich výrobných jednotkách v rafinérii a počet výrobných jednotiek s DB sa bude rozširovať. Systém DB identifikuje a zaznamenáva vstup a výstup osoby do a z výrobnej jednotky, čím získava konkrétne údaje o dĺžke zotrvania v priestore výrobnej jednotky. Tento údaj o prítomnosti – zotrvaní vo výrobnej jednotke je naviazaný na konkrétne pracovné povolenie (PP) a teda ešte viac konkretizuje čas práce osoby zapísanej na PP.  Systém DB má aj ďalšiu a nesporne aj dôležitejšiu výhodu a to operatívny okamžitý prehľad jednak celkového počtu, ale aj menovite konkrétnych osôb, ktoré sa v priestore výrobnej jednotky nachádzajú. Tento HSE faktor je výrazným posilnením pri nežiaducich udalostiach.

“Od začiatku roka 2023, ale už aj koncom roka 2022 nám táto inovácia priniesla obrovské úspechy a dosiahli sme výrazný pokles finančných strát.”

“Štefan KAHÚN, SLOVNAFT, a.s. – Regional Security SN”

Tieto slová výstižne charakterizujú nový a unikátny nástroj pre oblasť bezpečnosti práce s využitím moderných elektronických technológií.

O čo sa teda jedná ?

Digitálna brána“ je zásadným krokom smerom k digitalizácii procesov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jedná sa o  on-line systém pre registráciu pracovníkov na určených miestach pomocou identifikačnej karty, prípadne ďalších doplnkových kontrolných faktorov, ako je napríklad odtlačok prsta. Táto technológia môže byť aplikovaná na rôzne pracoviská, výrobné jednotky, stavebný priestor či vyhradené zariadenia.

Každý pracovník má povinnosť sa identifikovať pri vstupe a výstupe z výrobnej jednotky na špeciálnom elektronickom terminály pomocou svojej prístupovej karty. Terminál je pripojený do podnikovej dátovej siete a dáta sú ukladané na serveri. Hlavnou výhodou tohoto riešenia je veľmi presný prehľad o počte osôb v danom mieste v reálnom čase, ktorý nie je možné iným spôsobom efektívne zabezpečiť. Pokiaľ sú pracovníci zaznamenávaní len do papierových kníh návštev, alebo sa len „hlási“ u vedúceho objektu, je veľmi ťažké priebežne sledovať, koľko osôb sa na pracovisku nachádza v prípade nežiaducej udalosti či havárie. Elektronická evidencia tento problém pomáha riešiť. Pre jednotlivých pracovníkov je elektronický proces rýchly a jednoduchý. Na jednom pracovisku môže byť viac identifikačných miest, čo umožňuje registráciu viac osôb naraz v časových špičkách, napr. ráno pri zahajovaní prác. Okamžite po registrácii vedúci objektu vidí vo svojom počítači (prípadne tablete či mobilnom telefóne) aktuálny menný zoznam prítomných osôb, z akej sú spoločnosti, či majú správne platné pracovné povolenie, prípadne ďalšie záznamy viazané k danému objektu či vykonávanej činnosti. Rovnaké informácie môžu byť dostupné na ďalších miestach v organizácii, typicky informačná stena na centrálnom monitoringu, jednotka HZS, alebo iné zložky podnikovej bezpečnosti. V prípade havárie na výrobnej jednotke, je teda príslušným útvarom okamžite dostupná informácia o počte osôb na danom mieste. Na obrázku nižšie vidíte ukážku vyhodnotenia osôb na príslušnom pracovisku. Červený záznam znamená, že pracovník opustil pracovisko bez riadneho odhlásenia.

Elektronická registrácia na Digitálnej bráne je povinná pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii prác, t. j. zamestnancom spoločnosti, zamestnancom zhotoviteľov a ich dodávateľom na základe uzatvorených zmluvných vzťahov (kontraktori). Registrácia platí aj pre osoby, ktoré sa pohybujú v objekte, mimo zadania danej akcie, typicky návštevy za účelom jednania či koordinácie prác. Podmienkou prevádzky registračného systému je vybavenie všetkých osôb trvalou či dočasnou identifikačnou kartou pri vstupe do areálu, typicky pomocou prístupového alebo návštevného systému.

Ďalšou nespornou výhodou Digitálnej brány je možnosť spätného vyhodnocovania informácií o počte osôb na jednotlivých pracoviskách, ale i o celkovom čase osôb strávenom (odpracovanom) za určité obdobie. Tento čas je evidovaný na jednotlivé konkrétne osoby, ale rovnako sumarizovaný za dodávateľa či ich kontraktorov. Spoločnosť tak získava veľmi účinný a efektívny nástroj na kontrolu plnenia zmlúv svojich dodávateľov.

Pokiaľ je systém integrovaný napr. s prístupovým systémom, získava spoločnosť ucelenú históriu o pohybe osôb po areáli a môže efektívnejšie sledovať dodržovanie pravidiel HSE. Môžu byť napr. automaticky reportované prípady, kedy pracovník označí prítomnosť na konkrétnej výrobnej jednotke, ale medzitým „odíde“ mimo areál spoločnosti, apod.

Ďalšou možnosťou pre zvýšenie bezpečnosti je integrácia s kamerovým systémom, vykonávanie video analýzy obrazu a  využitie umelej inteligencie. V súčasnej dobe je možné pomocou kamier nie len obrazovo sledovať a nahrávať určitý priestor, ale súčasne v reálnom čase z kamier získavať dáta formou správ či notifikácií, ktoré môžu byť pre daný priestor dôležité z pohľadu HSE. Jedná sa napr. o varovanie pri vstupe osoby do vyhradenej zóny, rozlíšenie smeru pohybu osôb/vozidiel, či aktuálne novinky v oblasti detekcie tváre.

Máte záujem o bezpečnostní řešení u Vás ve firmě?
Kontaktujte nás alebo volajte 222 746 300.