Potrebujete pomôcť?

Pokiaľ potrebujete pomôcť či nahlásiť požiadavku na servis, môžete zadať svoju požiadavku na portáli technickej podpory AKTION pomocou svojho mena a hesla alebo zavolať. 

Neregistrovaní užívatelia môžu využiť kontaktný formulár na tejto stránke.  

+421 233 889 043 

8-16hod

Nahlásenie požiadavky pomocou kontaktného formulára

Servisné programy

Programy služieb servisu a podpory sú poskytované v štyroch úrovniach. Podľa charakteru Vášho systému a požiadavky na rýchlosť riešenia je možné vybrať program, ktorý Vám bude optimálne vyhovovať. V prípade, že v jednom objekte využívate viac systémov (zabezpečenie, dochádzka, kamery, apod.), je možné programy služieb servisu a podpory aplikovať na jednotlivé systémy podľa dôležitosti. Programy sú platné od 3/2014. Pre zákazníkov, ktorí majú uzatvorené servisné zmluvy pred týmto dátumom, zostávajú v platnosti pôvodné zmluvné podmienky.

Ak máte záujem o aktualizáciu existujúceho programu servisnej podpory podľa nových podmienok, odošlite Vašu žiadosť prostredníctvom formulára. Obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať s návrhom zmluvy.

 • DNES - v deň nahlášenia pri splnení podmienky, že bolo nahlásené do 12 hodiny (platí 24/7)
 • ZAJTRA - ďalší pracovný deň v pracovnej dobe pri splnení podmienky, že bolo nahlásené v pracovnej dobe
 • TÝŽDEŇ - do 7 kalendárnych dní v pracovnej dobe pri splnení podmienky, že bolo nahlásené v pracovnej dobe
 • ZÁRUKA – program je poskytovaný automaticky pri nákupe nového systému po dobu trvania záruky, alebo v prípade zakúpenej služby Aktualizácie SW (pri SW Aktion, ASTRIS)
Parameter/ProgramDNESZAJTRATÝŽDEŇZÁRUKA
Servisná a systémová podpora platená platená zadarmo zadarmo cena podľa rozsahu systému
Garancia zahájenia riešenia DNES ZAJTRA TÝŽDEŇ TÝŽDEŇ v cene servisnej podpory
Čas technika na ceste zadarmo áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Doprava na revíziu / prehliadku zadarmo áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Expresservis áno áno nie nie v cene servisnej podpory
Expresoprava nie(+) nie(+) nie nie (+) možné prikúpiť
Technická podpora zadarmo áno áno áno áno služba je poskytovaná automaticky v cene aktualizácie alebo prehliadky
Aktualizácia SW áno áno áno áno cena podľa rozsahu systému
Prehliadka áno áno áno nie cena podľa rozsahu systému
Revízia áno áno áno nie cena podľa rozsahu systému
 • Platená - platená služba (mesačne, ročne, individuálne), výška podľa cenníka a rozsahu systému a služieb
 • Garancia zahájenia riešenia - je to doba, do kedy bude zahájené riešenie požiadavky servisu alebo podpory

Pokiaľ zákazník nemá niektorú z uvedených garancií, riešenie požiadavky bude zahájené podľa momentálnych kapacít a vyťaženosti technického oddelenia.

 • Technická podpora zadarmo - jedná sa o pomoc pri riešení štandardných požiadaviek zákazníka formou vzdialenej správy, hotline alebo helpdesk podľa podmienok Servisnej a Systémovej podpory. Zadarmo je poskytovaná len v pracovnej dobe dodávateľa, mimo nej je za úhradu aj pre zákazníkov s Garanciou zahájenia riešenia 24/7. Je súčasťou všetkých programov alebo je poskytovaná ako súčasť samotnej Aktualizácie SW.
 • Čas technika na ceste zdarma - čas druhého a ďalšieho technika strávený na ceste do miesta riešenia požiadavky
 • Doprava na Revíziu/Prehliadku zadarmo - doprava na revízie a prehliadky sa neúčtuje
 • Expresservis - pre havarijný stav zariadenia, kedy sú kroky k odstráneniu závady zahájené prioritne, najneskôr do 6 hodín od nahlásenia. Za okamih nahlásenia sa berie telefonické spojenie s pracovníkom technickej podpory (Hotline).
 • Expresoprava - odstranenie závady alebo uvedenie zariadenia do náhradnej prevádzky je prevedené do 7 dní od zahájenia opravy a to formou výmeny dielu alebo zapožičaním ekvivalentného zariadenia. Pre havarijný stav je termín uvedenia do prevádzky 48 hodín. Táto forma sa použije v prípade, kedy by oprava zariadenia trvala dlhšie, ako sú uvedené termíny.
 • Aktualizácia SW - poskytovanie nových verzií programového vybavenia Aktion, Astris (prípadne iného SW podľa špecifikácie)
 • Prehliadka - pravidelná prehliadka a funkčná skúška systému podľa príslušných noriem a predpisov
 • Revízie - pravidelná elektrická revízia systému podľa príslušných noriem a predpisov

Prehliadky a revízie

Servis systémov zabezpečujeme pomocou vlastného servisného oddelenia s pôsobnosťou po celej ČR a Slovensku. Pravidelný servis, údržba a technická podpora umožňujú prevádzkovať zariadenia bez nutnosti opráv, ktoré môžu byť v budúcnosti technicky i cenovo veľmi náročné. Pravidelná kontrola a údržba systémov je predpokladom dlhodobej funkčnosti. Taktiež je priamo vyžadovaná predpismi a normami.

V prípade poistnej udalosti je podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia dodržovanie nariadení STN pri prevádzke zariadenia. Podľa STN 33 2000-1, 33 2000-6 a 33 1500 je základnou požiadavkou povinnosť dodávateľa dodať pri odovzdaní diela východziu revíznu správu a povinnosť užívateľa (prevádzkovateľa) pri prevádzkovaní tohto zariadenia zabezpečovať podľa STN pravidelné revízie a kontroly zariadenia.

Pravidelné revízie

Prevádzkované elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v STN 33 1500 a STN pre jednotlivé zariadenia. Lehoty pravidelných revízií sa stanovujú podľa druhu prostredia, umiestnenia el. zariadení a druhu objektu. Pravidelná revízia vykonávaná našimi technikmi na základe servisnej zmluvy obsahuje:

 • Meranie prevádzkových veličín silnoprúdových častí systému
 • Meranie izolačného odporu
 • Kontrola napájacej časti a krytie
 • Vyhotovenie správy o vykonaní revízie

Pravidelné prehliadky

Prehliadka je zameraná na vykonávanie funkčných skúšok zariadení. Cieľom prehliadky je skúška systému ako celku a údržba vybraných komponentov systému (extrémne namáhané časti, batérie, mechanické komponenty, a pod.). Prehliadka na základe servisnej zmluvy obsahuje - podľa typu a rozsahu systému:

Servis prístupového a dochádzkového systému

 • kontrola čítacieho dosahu snímačov a terminálov
 • kontrola a údržba riadiacej stanice PC (čistenie prachu, kontrola disku adresárov, antivírová ochrana, mazanie dočasných súborov, optimalizácia výkonu)
 • kontrola funkčnosti a čistenie elektromagnetických zámkov (spínanie, upevnenie, chod, premazanie)
 • kontrola funkčnosti a nastavenie sily mechanických zatváračov dverí
 • kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie turniketov, závor a elektrických pohonov (upevnenie, premazanie)
 • kontrola funkcie vstupných zariadení (dverové tlačítka, núdzové spínače, ovládacie skrinky turniketov)
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna)
 • kontrola sabotážnych smyčiek systému (TAMPER)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola SW databázového servera SQL, parametrizácia, údržba, zálohovanie dát
 • kontrola SW komunikácie riadiacej stanice a adresových bodov, kontrola nastavenia, optimalizácia
 • kontrola aplikačného SW, odozvy aplikácie, užívateľská optimalizácia

Servis kamerového systému 

 • kontrola detekčného priestoru
 • preskúšanie mechanického upevnenia kamier
 • prekontrolovanie ich správneho nastavenia
 • vyčistenie okienok kamerových krytov či šošoviek objektívov
 • overenie správneho nastavenia clony, popr. rozsahu regulácie pri objektívoch s automaticky riadenou clonou
 • preskúšanie konektorových spojov
 • preskúšanie funkcie všetkých v systéme používaných zariadení na spracovanie signálu vrátane všetkých pripojení
 • vyčistenie vnútorných priestorov monitorov od prachu nasatého elektrostatickými účinkami vysokonapäťového zdroja
 • preskúšanie ostrenia monitorov a ich prípadné nastavenie
 • preskúšanie záznamu a reprodukcia pri videorekordéroch (timelapse) alebo záznamu na HDD
 • kontrola SW kamerového servera, parametrizácia, údržba, zálohovanie dát
 • preskúšanie kvality tlače videotlačiarní

Servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

 • kontrola a skúška funkcie ústredne (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola programu ústredne z PC
 • skúška automatických hlásičov podľa použitého typu
 • skúška tlačítkových hlásičov
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna, hlasové komunikátory, prenosové zariadenia, OPPO, kľúčové trezory)
 • prípadná údržba všetkých prvkov systému
 • kontrola vedenia prevádzkovej knihy systému
 • preškolenie osôb poverených obsluhou zariadení

Servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS)

 • kontrola a skúška funkcie ústredne (vstupy, výstupy, klávesnice)
 • kontrola stavu akumulátorov, kapacity akumulátorov
 • kontrola napájania pri signalizácii poplachu a chodu na záložný akumulátor
 • kontrola funkcie všetkých detektorov (poplachových smyčiek) systému
 • kontrola tiesňových tlačidiel
 • kontrola sabotážnych smyčiek systému (TAMPER)
 • kontrola funkcie výstupných zariadení (kontrolky, spätná signalizácia, vonkajšia/vnútorná siréna, hlasové komunikátory)
 • kontrola spojenia s PCO
 • kontrola detekčného priestoru aktívnych prvkov
 • údržba všetkých prvkov systému